wijkverpleegking 1

wijkverpleeging 2

De cliëntenraad van Interzorg wil graag een cliëntenraad zijn, die spreekt namens mensen die gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers. Dit doet de cliëntenraad op basis van kennis van opvattingen, van ervaringen en van wensen van de zorgontvangers.  Luisteren naar de stem van deze mensen vindt de cliëntenraad dan ook heel belangrijk.

Immers, zorgontvangers en hun verzorgers zijn de enige ervaringsdeskundigen.

De ervaringen worden verzameld en geanalyseerd en ondersteunen de cliëntenraad in het uitvoeren van zijn wettelijke taak en bevoegdheid.

De cliëntenraad schroomt niet om ook ongevraagd advies uit te brengen over hetgeen hij hoort vanuit de achterban. De achterban wordt nadrukkelijk gevraagd en uitgedaagd om zijn mening te geven.

De cliëntenraad zal in zijn advisering steeds afwegen of het belang van hun achterban goed behartigd wordt. Wat betekenen de voorgestelde veranderingen voor mensen die gebruik maken van zorg. En is er ook voldoende gedacht aan de gevolgen voor de mantelzorgers? De cliëntenraad maakt hierbij gebruik van een aantal praktische handvatten om de voorgestelde veranderingen te beoordelen. Bijvoorbeeld: 

 • is hetgeen beoogd wordt een verbetering mensen die van zorg gebruik moeten maken
 • is hetgeen beoogd wordt een verbetering en/of ontlasting voor de mantelzorger
 • wordt de zorg of toegang tot zorg er eenvoudiger door
 • is het voorstel uit te leggen 
 • zijn er ook nadelen aan het voorstel
 • is er aandacht voor laaggeletterdheid en kunnen ook mensen met minder digitale ervaring er mee (leren) omgaan

De cliëntenraad hecht veel waarde aan openheid en transparantie. Een constructieve samenwerking met bestuurders vraagt wederzijds vertrouwen en een open respectvolle houding. De cliëntenraad onderschrijft de visie van Interzorg op medezeggenschap. (waardevolle zorg en wederzijds informatieverstrekking) 

De bestuurders mogen van de cliëntenraad verwachten dat zijn leden betrokken zijn en dat deze leden zich inzetten om constructieve adviezen te geven, steeds vanuit het belang van mensen die gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers.

De cliëntenraad geeft onafhankelijk advies.

Het letterlijk uitvoeren van de Wmcz, de wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen, is geen doel. De Wmcz is een handvat om het belang van zorgontvangers en hun mantelzorgers, goed te behartigen.

De cliëntenraad van Interzorg streeft naar samenwerking met cliëntenraden van andere thuiszorgorganisaties in de regio. Het belang van medezeggenschap kunnen we samen beter uitdragen, dan alleen.  De cliëntenraad sluit graag aan bij bestaande initiatieven als netwerk100 in Nijmegen en het in oprichting zijnde samenwerkingsverband in Brabant Noord-Oost. 

De cliëntenraad bereidt zich goed voor op vergaderingen en bijeenkomsten:

 • vraagt informatie op (in duidelijke begrijpelijke taal)
 • leest de informatie goed en bedenkt wat hij ervan vindt
 • en beslist samen
 • schrijft zijn mening op en formuleert vragen

De cliëntenraad maakt steeds een jaarplan voor het komende jaar en een jaarverslag betreffende het afgelopen jaar. Deze stukken wordt gepubliceerd op de website van Interzorg.

De cliëntenraad zal zich maximaal inspannen om zichtbaar en bereikbaar te zijn voor zijn achterban en hoopt zeer dat de achterban ervaringen met de clientenraad deelt

De clientenraad van Interzorg kan samen, met de mensen die gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers, zorgen voor nog meer tevredenheid over de zorg en dienstverlening van Interzorg.

Zoek jij fijn en dankbaar werk in de regio Oss? Dan komen wij graag in contact met jou, want Interzorg Thuiszorg is op zoek naar een enthousiaste meewerkend voorvrouw huishoudelijke verzorging voor Oss. 

Neem gerust eens een kijkje www.proeftuinruwaard.nl

Logo Proeftuin Ruwaard def

_________________________________________________________________________

April 2017

Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve)

gezondheid ervaren. "Met deze droom gingen diverse partijen in de wijk Ruwaard (gemeente

Oss) een vernieuwende-samenwerking aan binnen Proeftuin Ruwaard. Ruim eeen jaar later

wordt de aanpak door betrokkenen als succesvol ervaren en worden ervaringen gedeeld

in de ´leergeschiedenig van Proeftuin Ruwaard.

Klik hier voor 'Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard'

__________________________________________________________________________

* Deze week is via in voor zorg een artikel verschenen waarin de proeftuin aan bod komt.

Annemieke van de Ven (gemeente Oss) en Fred Pijls (GGZ OB) zijn geïnterviewd voor een

parelpublicatie van het In voor Zorg programma waaruit de proeftuin de afgelopen jaren

financiering heeft ontvangen.Op 19 april 2017 wordt de proeftuin gepresenteerd op het

afsluitende In voor Zorg congres.

Interview 'De ruwaard wordt goud waard'

__________________________________________________________________________

* Miriam van der Smissen bestuurder van ONS welzijn is geinterviewd voor de proeftuin,

onderstaand is het interview te lezen:

Interview Proeftuin Ruwaard met bestuurder ONS welzijn

__________________________________________________________________________

* Proeftuin Ruwaard: Slimmere zorg realiseren door ‘Anders denken, doen en organiseren’.

Door de wijkbewoners en hun behoeften echt centraal te stellen. In de wijk Ruwaard werken

wij samen om onze gedeelde droom voor de toekomst te realiseren: “Ruwaard, een vitale wijk

waar bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.”

Participanten zijn: Brabant Wonen, Brabant Zorg, CZ, Gemeente Oss, GGD Hart voorBrabant,

GGZ Oost-Brabant, Interzorg, Ons Welzijn, Pantein, Unik, VGZ.

www.proeftuinruwaard.nl

Per 04-07-2016 vindt er een wijziging plaats in de mobiele telefonie van Interzorg.

We stappen over van KPN naar T-Mobile met zowel de mobiele als vaste telefonie, dit betekent dat er een aantal zaken veranderen . In deze beschrijving gaan we het hebben over de mobiele telefonie.

Iedereen met een mobiele telefoon van Interzorg behoudt haar/zijn mobiele nummer maar krijgt een nieuwe simkaart, dit betekent dat je de oude simkaart moet verwijderen en de nieuwe moet plaatsen.

Handleiding uitvoering simwissel

Handleiding gebruikersapp

Zorgkaart Nederland.nl

Deel uw ervaring met de zorg en help daarmee anderen kiezen.
Ook helpt u ons aan waardevolle informatie, want wij vinden het belangrijk dat onze cliënten tevreden zijn.

Uw ervaringen kunnen ons daarbij helpen!
Wij stellen het daarom erg op prijs als u uw ervaring deelt op :

www.zorgkaartnederland.nl

 

logo zkn


 

Kwaliteit

Interzorg hecht veel belang aan een kwalitatief goede dienstverlening. Een goede dienstverlening begint met deskundige, gemotiveerde en professionele medewerkers. Bij Interzorg werken medewerkers die de Visie van Interzorg delen en passen in de cultuur van Interzorg.

Om niet zelf te bepalen of onze dienstverlening voldoet aan de eisen laten wij jaarlijks dat onafhankelijk toetsen. 

Naast het kwaliteitscertificaat is Interzorg verplicht om de 2 jaar een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit onderzoek heeft voor het laatst plaatsgevonden eind 2016.

De resultaten van dit onderzoek worden openbaar gemaakt en geven Interzorg goed inzicht in de tevredenheid van haar cliënten, maar ook inzicht in hoe we scoren t.o.v. andere thuiszorgorganisaties.

Uit dit onderzoek blijkt dat het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten ons geven een 8,8 is. Vergeleken met andere organisaties behoort Interzorg tot de 20% beste thuiszorgaanbieders van Nederland. Daarnaast is ook gekeken naar het feit of cliënten Interzorg zouden aanbevelen bij anderen. Daarbij kan men van 0 tot 10 scoren. En daarmee wordt de NPS berekend (net promoter score). Het blijkt dat 65% van onze cliënten op deze vraag een 9 of een 10 scoren en maar 10% een 4, 5 of 6. De mensen die een 7 of 8 scoren worden als neutraal scorend beschouwd en niet meegerekend. Om tot de NPS score te komen, trekt men deze 10 % negatief scorenden af van de 65% positief scorenden en komt men op een 55. Dat betekent dat de NPS van Interzorg 55 is.

En dat is een resultaat om trots op te zijn.

Klik hier voor de uitslag van het onderzoek

Onze cliënten blijken erg tevreden over de zorg en aandacht die ze van onze medewerkers krijgen. En dat stemt ons natuurlijk weer tevreden. We blijven er daarom aan werken om dit goede rapportcijfer en NPS score te behouden.

 

 

Versie 2015:

Huishoudelijk reglement Personeelsvereniging Interzorg Thuiszorg.

 

1. Naam en Plaats:
Personeelsvereniging voor Interzorg Thuiszorg B.V. te Oss.
2. Doel van de vereniging:
Het organiseren van activiteiten voor de leden van de personeelsvereniging.
3. Bestuur:
Het bestuur bestaat uit een x aantal leden. Bij voorkeur is dit een oneven aantal. In het bestuur zitten de voorzitter, penningmeester en de bestuursleden elk met hun eigen functies.
Mocht er een bestuurslid weggaan dan word er aan de leden van de personeelsverenging gevraagd wie er interesse heeft om deel te nemen aan het bestuur van de personeelsvereniging. Mochten dit meerdere personen zijn dan er plaatsen zijn dan wordt dit besloten via stemming. De leden van de personeelsvereniging wordt dan gevraagd op wie ze stemmen en degene met de meeste stemmen wordt gekozen.
4. Lidmaatschap.
Men wordt lid van de personeelsverenging door zich aan te melden via het aanmeldformulier bij de personeelsadministratie. Als men lid wordt, stemt men automatisch in met het afschrijven van de contributie van het bruto salaris. Dit bedraagt €2,50 per maand.
Gaat men uit dienst dan vervalt het lidmaatschap. Wil je het lidmaatschap opzeggen dan kun je dit schriftelijk doen bij de personeelsadministratie.
5. Bijdrage activiteiten:
Het bestuur kan besluiten om voor een bepaalde activiteit ook nog een eigen bijdrage te vragen. Dit is dus bovenop de maandelijkse bijdrage die je betaald via je salaris.
Dit wordt dan altijd vermeld in de uitnodiging.
6. Activiteiten:
Jaarlijks worden er 3 tot 4 activiteiten georganiseerd door de personeelsverenging. Hiervoor zijn er overleggen die plaats vinden door het bestuur. Aantal overleggen varieert. Dit ligt aan de activiteit die wordt georganiseerd.
7. Niet tijdig afmelden voor een activiteit:
Graag 48 uur voor de start van de activiteit jezelf afmelden met een geldige reden. Mocht je dit niet op tijd doen, dan zit daar een financiële consequentie aan van €7,50. Dit dient dan te worden overgemaakt naar De Personeelsverenging Interzorg NL16INGB0659572184 tav niet tijdig afmelden voor de activiteit.
8: Kascontrole.
Een keer per jaar, in januari of februari, vind er een kascontrole plaats. Deze wordt uitgevoerd door 2 niet bestuursleden. Deze worden willekeurig gekozen. Zij controleren of de kas klopt met de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar. Bij goedkeuring wordt het afgelopen jaar afgesloten.

Wil je graag contact met de OR of heb je een vraag?

Mail dan naar or@interzorgthuiszorg.nl

 

Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaak. Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag:

Download hier onze terugblik op 2017.

Wie te maken krijgt met zorg en ondersteuning komt verschillende zorgverleners en instanties tegen. Voor een goede en veilige zorgverlening of ondersteuning is het van belang dat men beschikt over de juiste gegevens. Gegevens bijvoorbeeld over uw medicijngebruik, uw medische geschiedenis, uw persoonlijke situatie enz.
U moet er op kunnen vertrouwen dat hiermee vertrouwelijk wordt omgegaan. Dit doet Interzorg aan de hand van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Interzorg houdt zich strikt aan deze wet.

Dagelijks werken onze medewerkers vanuit professionele standaarden en afspraken binnen de wettelijke ruimten en kaders die hen geboden wordt. Interzorg hecht veel waarde aan het leveren van zorg en ondersteuning die volledig is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Toch kan niet altijd verkomen worden dat er iets niet goed gaat of dat de dienstverlening in uw ogen anders had moeten verlopen.

In die situaties heeft u alle ruimte en mogelijkheden om uw ongenoegen of klacht kenbaar te maken. De wijze waarop Interzorg omgaat met ongenoegen en klachten is vastgelegd in een klachtenreglement.

Interzorg is een zorgorganisatie waarvan het bestuur en toezicht is ingericht volgens de eisen die Zorgbrede Governancecode hieraan stelt. Deze code is een samenbundeling van moderne, en inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. De code is vastgesteld door de brancheorganisaties in de zorg. De code is niet vrijblijvend. De invulling ervan in de eigen organisatie wordt door de brancheorganisaties als lidmaatschapseis gesteld. Zorgkantoren en zorgverzekeraars toetsen steeds vaker of de Code goed is vertaald in het bestuur en toezicht van de organisatie en leggen de invoering ervan op als eis bij de inkoop van zorg.

De Zorgbrede Governancecode is via onderstaande link in te zien:

Zorgbrede Governancecode

Cliënten van Interzorg, kunnen het lenen van verpleegartikelen regelen via het bereikbaarheidsnummer van het wijkteam.

Indien men niet in zorg is bij Interzorg kan men voor uitleen van hulpmiddelen rechtstreeks contact opnemen met samenwerkingspartner Vegro via: 0800 - 2 88 77 66.

OR nieuwsbrief

Wij houden u graag op de hoogte door het versturen van een nieuwsbrief.

Download hier, Advies naar werkoverleg dat werkt

 

 

Een team een taak

Passie, betrokkenheid én deskundigheid: dat heb je nodig als je met mensen werkt.
Samen met je collega's zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt. En dat je cliënten de zorg krijgen die ze verdienen.

Jouw mening telt!

Een goede onderlinge communicatie vinden we erg belangrijk. Korte lijnen, dus, met zo weinig mogelijk bureaucratie. En jouw mening telt als het gaat om onze diensten en ontwikkeling. Wij vinden dat vanzelfsprekend.

We werken het liefst met kleine teams, zodat jij vertrouwd raakt met je cliënten en collega's en zij met jou. We staan als organisatie achter onze werknemers, we bieden ondersteuning én de mogelijkheid om te groeien in je vak. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met een goede balans tussen werk en privé.

Word jij onze nieuwe collega?

Vind jij zorgen voor mensen het mooiste wat er is? Wil jij het beste voor de mensen waar je voor zorgt? Dan kies je voor een prima omgeving, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, voor verdieping en scholing. Interzorg biedt jou die mogelijkheden!

Functies

Ons werkterrein omvat alle terreinen van thuiszorg. Voor sommige functies vragen wij een specifieke opleiding en/of ervaring, voor andere functies (bijvoorbeeld hulp bij het huishouden) zijn inzet, enthousiasme en vaardigheden belangrijker dan het hebben van een bepaalde opleiding of diploma.

Regio's

Wij werken in de regio's Oss, Uden, Veghel en Nijmegen.

Leren en werken

Tijdens een BBL opleiding ga je 1 dag per week naar school en op de andere dagen ga je meteen aan de slag. Een perfecte combinatie van theorie en praktijk dus. Ook als je kiest voor een opleiding in de praktijk biedt Interzorg je tal van mogelijkheden.

Contract

Interzorg biedt verschillende contractvormen: van enkele uren tot meerdere uren per week. Daarnaast is het mogelijk om alleen gedurende vakantieperiodes te werken.

Arbeidsvoorwaarden

Voor de medewerkers van Interzorg is de CAO VVT van toepassing, met:·

 • Mogelijkheden tot een vast contract
 • Goede persoonlijke werkbegeleiding
 • Mogelijkheden tot scholing of actualisering van eerder gevolgde opleidingen
 • Vakantiegeld en doorbetaling gedurende vakantiedagen
 • Reiskostenvergoeding en kleedgeld
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Pensioenregeling

Interesse?

Vul dan het formulier in bij de vacature die je interessant vindt of stuur ons je sollicitatie. Bellen kan natuurlijk ook.

Hieronder vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.
Mocht uw vraag er niet tussen staan kunt u gerust contact met ons opnemen.

Waarom kies ik voor Interzorg?

Interzorg is al actief als thuiszorgorganisatie vanaf 1987. Alles is er bij ons op gericht de cliënt zo snel mogelijk te voorzien van de juiste zorg. Geaccepteerde zorgaanvragen worden binnen 24 uur gestart, daarvoor zijn we uiteraard 24-uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Interzorg ondersteunt als maatschappelijk betrokken onderneming de wens van mensen om zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving te blijven wonen. Onze medewerkers leveren hiervoor huishoudelijke hulp, begeleiding, verzorging en verpleging. Dat doen zij samen met de cliënt, zijn omgeving, zijn sociale netwerk en met professionele organisaties in de wijk of buurt.  Hierbij vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk steeds dezelfde zorgverlener bij u thuis komt. Wij werken in kleine teams, waardoor wij snel in  kunnen spelen op uw vragen en in bijna alle situaties met u tot een goede oplossing kunnen komen. 

We geloven in de kracht van mensen en stimuleren de sociale betrokkenheid in de wijk. We richten ons op maximale participatie van de cliënten en hun omgeving.

Interzorg is in het bezit van het ISO/HKZ certificaat, dit is een kwaliteitskeurmerk.

Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?

Onder thuiszorg vallen persoonlijke verpleging en verzorging thuis. Deze zorg valt onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. De wijkverpleegkundige stelt vast of u in aanmerking komt voor verpleging en/of verzorging thuis vanuit de zorgverzekering. Daarna stelt zij samen met u een zorgplan op.

Huishoudelijke hulp wordt door uw gemeente geregeld en ingekocht. Per gemeente kan dit verschillen maar in het algemeen komt het er op neer dat hulp bij het huishouden moet bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Of u in aanmerking komt voor Hulp bij het huishouden wordt bepaald door uw gemeente.

Kom ik na een operatie of opname in het ziekenhuis in aanmerking voor thuiszorg?

Dat kan. Vaak wordt tijdens het verblijf in het ziekenhuis al met u gesproken over uw situatie thuis. Als de behandelend arts of verpleegkundige thuiszorg nodig acht dan zullen zij contact opnemen met de thuiszorg. U kunt hierbij aangeven thuiszorg van Interzorg te willen.

Waar kan ik thuiszorg krijgen van Interzorg?

Interzorg levert individuele ondersteuning en verpleging en verzorging in de volgende plaatsen:

Noord Brabant:
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Uden/Veghel, Rosmalen, Nuland en Vinkel.

Gelderland:
Nijmegen, Wijchen en Beuningen.

Voor Hulp bij het Huishouden zijn wij actief in:
Gemeente Oss, gemeente Bernheze, gemeente Landerd, gemeente Uden/Veghel en Nuland en Vinkel en Rosmalen en gemeente Nijmegen.

Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Voor verpleging en verzorging thuis is geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook valt verpleging en verzorging, net zoals de huisartsenzorg, niet onder het eigen risico.

Voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding vanuit de Wmo bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen van € 17,50 per periode van 4 weken. Heeft u zorg vanuit de Wlz? Ook dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt bepaald door het CAK. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Welke mogelijkheden zijn er als ik het (eigenbijdrage) tarief niet kan betalen?

U kunt dan een beroep doen op de algemene bijstandswet of u kunt een extra aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren.

Ik heb begeleiding thuis nodig. Bij wie kan ik terecht?

Indien u ondersteuning nodig heeft om weer grip op uw leven te krijgen of geholpen moet worden weer zaken zelfstandig te kunnen oppakken, dan kan individuele begeleiding voor u een oplossing zijn. Individuele begeleiding valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie of het aanvragen van een indicatie. Interzorg heeft met alle gemeenten in de regio Oss, Uden, Veghel en Nijmegen een contract voor het leveren van individuele begeleiding.

Waarom gebruikt Interzorg bij haar klanten thuis een zorgdossier?

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is voor de klant en de hulpverlener wat we met elkaar afspreken en wat we voor u doen. Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Ik zou wel eens met iemand willen praten die mij advies kan geven en mij helpt om een goede keus voor mijn zorgbehoefte te maken.

Wij helpen u graag. Afhankelijk van uw vraag en wensen laten wij contact opnemen door een van onze wijkverpleegkundigen, onze medewerkers begeleiding of hulp bij het huishouden. U kunt Interzorg bereiken op 0412-651428.

Wil jij graag werken in Uden?
Of ben je al werkzaam in die regio en wil je graag overstappen?

Dan ben je bij Interzorg aan het goede adres. 

Vanaf 1 januari 2014 levert Interzorg hulp bij het huishouden in de gemeente Uden. Medewerkers én cliënten uit die regio zijn van harte welkom bij Interzorg.

We zijn trots op onze medewerkers, en werken vanuit de gedachte ‘een team een taak’.

Wil je meer weten?

Kijk dan op ‘Werken bij Interzorg’ of neem contact op voor meer informatie.