Wie te maken krijgt met zorg en ondersteuning komt verschillende zorgverleners en instanties tegen. Voor een goede en veilige zorgverlening of ondersteuning is het van belang dat men beschikt over de juiste gegevens. Gegevens bijvoorbeeld over uw medicijngebruik, uw medische geschiedenis, uw persoonlijke situatie enz.
U moet er op kunnen vertrouwen dat hiermee vertrouwelijk wordt omgegaan. Dat vertrouwelijk omgaan wordt niet overgelaten aan de individuele beroepsbeoefenaar of een organisatie maar is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Interzorg houdt zich strikt aan deze wet.

Duidelijke afspraken
Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Interzorg een reglement opgesteld. Iedereen binnen Interzorg heeft zich hier aan te houden. Zo is geregeld dat gegevens over u en uw gezondheid niet aan derden verstrekt worden tenzij dat in het belang van uw gezondheid of zorgverlening noodzakelijk is. Deze situaties zijn heel precies omschreven. In alle andere situaties zijn en blijven uw gegevens voor buitenstaanders niet beschikbaar, tenzij u zelf aangeeft hier geen bezwaar tegen te hebben en wie uw persoonlijke gegevens mag inzien.

Gevaar voor de gezondheid van een kind of volwassene
In de uitzonderlijke situatie dat er mogelijk sprake is van gevaar voor de gezondheid van een kind of volwassene, bijvoorbeeld in situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld, mag informatie uitgewisseld worden in het kader van de zorg- en hulpverlening aan deze personen.

Wettelijke verplichtingen of rechterlijke uitspraak
Wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak kunnen een reden zijn dat Interzorg gegevens moet afstaan. Dit is zeer uitzonderlijk en komt in de praktijk nauwelijks voor.

Inzage in uw gegevens
U heeft zelf het recht op inzage van gegevens die Interzorg van u vastlegt. Een eventuele kopie van uw zorgdossier wordt tegen een kleine vergoeding aan u verstrekt. Dit verzoek kunt u schriftelijk kenbaar maken door een e-mail of brief te sturen naar Interzorg. Uw kunt deze brief eventueel ook meegeven aan de wijkverpleegkundige. Als uw gegevens in uw dossier onjuist zijn kunt u schriftelijk verzoeken tot een correctie.

Bewaartermijn
Nadat u uit zorg bent dienen uw gegevens nog enige tijd bewaard te blijven. Ook dit is wettelijk geregeld. Na de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens zorgvuldig verwijderd uit de systemen. Papieren documenten worden vernietigd via een gecertificeerd vernietigingsbedrijf.

Aanstaande veranderingen
Vanaf 25 mei zal de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treden. Interzorg zal te zijner tijd haar reglement en de daarin vastgelegde werkwijzen en afspraken actualiseren zodat dit in overeenstemming is met de nieuwe wet- en regelgeving.

Reglement opvragen
Het reglement Wet bescherming persoonsgegevens van Interzorg kan door iedereen worden opgevraagd. Een telefoontje naar Interzorg of een e-mail naar info@interzorgthuiszorg.nl is voldoende.