De cliëntenraad van Interzorg wil graag een cliëntenraad zijn, die spreekt namens mensen die gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers. Dit doet de cliëntenraad op basis van kennis van opvattingen, van ervaringen en van wensen van de zorgontvangers.  Luisteren naar de stem van deze mensen vindt de cliëntenraad dan ook heel belangrijk.

Immers, zorgontvangers en hun verzorgers zijn de enige ervaringsdeskundigen.

De ervaringen worden verzameld en geanalyseerd en ondersteunen de cliëntenraad in het uitvoeren van zijn wettelijke taak en bevoegdheid.

De cliëntenraad schroomt niet om ook ongevraagd advies uit te brengen over hetgeen hij hoort vanuit de achterban. De achterban wordt nadrukkelijk gevraagd en uitgedaagd om zijn mening te geven.

De cliëntenraad zal in zijn advisering steeds afwegen of het belang van hun achterban goed behartigd wordt. Wat betekenen de voorgestelde veranderingen voor mensen die gebruik maken van zorg. En is er ook voldoende gedacht aan de gevolgen voor de mantelzorgers? De cliëntenraad maakt hierbij gebruik van een aantal praktische handvatten om de voorgestelde veranderingen te beoordelen. Bijvoorbeeld: 

  • is hetgeen beoogd wordt een verbetering mensen die van zorg gebruik moeten maken
  • is hetgeen beoogd wordt een verbetering en/of ontlasting voor de mantelzorger
  • wordt de zorg of toegang tot zorg er eenvoudiger door
  • is het voorstel uit te leggen 
  • zijn er ook nadelen aan het voorstel
  • is er aandacht voor laaggeletterdheid en kunnen ook mensen met minder digitale ervaring er mee (leren) omgaan

De cliëntenraad hecht veel waarde aan openheid en transparantie. Een constructieve samenwerking met bestuurders vraagt wederzijds vertrouwen en een open respectvolle houding. De cliëntenraad onderschrijft de visie van Interzorg op medezeggenschap. (waardevolle zorg en wederzijds informatieverstrekking) 

De bestuurders mogen van de cliëntenraad verwachten dat zijn leden betrokken zijn en dat deze leden zich inzetten om constructieve adviezen te geven, steeds vanuit het belang van mensen die gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers.

De cliëntenraad geeft onafhankelijk advies.

Het letterlijk uitvoeren van de Wmcz, de wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen, is geen doel. De Wmcz is een handvat om het belang van zorgontvangers en hun mantelzorgers, goed te behartigen.

De cliëntenraad van Interzorg streeft naar samenwerking met cliëntenraden van andere thuiszorgorganisaties in de regio. Het belang van medezeggenschap kunnen we samen beter uitdragen, dan alleen.  De cliëntenraad sluit graag aan bij bestaande initiatieven als netwerk100 in Nijmegen en het in oprichting zijnde samenwerkingsverband in Brabant Noord-Oost. 

De cliëntenraad bereidt zich goed voor op vergaderingen en bijeenkomsten:

  • vraagt informatie op (in duidelijke begrijpelijke taal)
  • leest de informatie goed en bedenkt wat hij ervan vindt
  • en beslist samen
  • schrijft zijn mening op en formuleert vragen

De cliëntenraad maakt steeds een jaarplan voor het komende jaar en een jaarverslag betreffende het afgelopen jaar. Deze stukken wordt gepubliceerd op de website van Interzorg.

De cliëntenraad zal zich maximaal inspannen om zichtbaar en bereikbaar te zijn voor zijn achterban en hoopt zeer dat de achterban ervaringen met de clientenraad deelt

De clientenraad van Interzorg kan samen, met de mensen die gebruik maken van zorg en hun mantelzorgers, zorgen voor nog meer tevredenheid over de zorg en dienstverlening van Interzorg.